Poskytované služby v oblasti PO

Poskytované služby v oblasti PO

  • Provádění začleňování činností právnických a podnikajících fyzických osob do kategorií (dle míry požárního nebezpečí) ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzn. začlenění činností do skupin činností – bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím, z provedeného začlenění plynou další povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob).
  • Stanovení návrhu organizace zabezpečení PO u právnických a podnikajících fyzických osob (tzn. zpracování vnitřního organizačního předpisu pro řízení PO).
  • Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace požární ochrany dle §§ 27 až 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. – vzhledem ke zjištěným kategoriím činností (tzn. dokumentaci požární ochrany zpracovává pouze odborně způsobilá osoba nebo technik s osvědčením, rozsah je stanoven legislativními předpisy a zpracovaným předpisem pro stanovení organizace zabezpečení PO).
  • Zpracování tématických plánů a časových rozvrhů školení a příprav ve vztahu k PO ve smyslu §§ 23 – 26 vyhl. č. 246/2001 Sb. a v návaznosti na povinnosti právnických osob ve smyslu § 16 zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro školení vedoucích zaměstnanců, školení zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek apod.)
  • Provádění školení a příprav ve vztahu k PO (odborně způsobilá osoba nebo technik PO – musí provádět školení vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, preventistů PO).
  • Provádění preventivních požárních prohlídek (kontrol stavu PO) na pracovištích právnických a podnikajících fyzických osob (u činností s vysokým požárním nebezpečím nejméně 1x za 3 měsíce, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně 1x za 6 měsíců, u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně 1x za 12 měsíců) včetně vedení požární knihy.
  • Asistence při kontrolách státního požárního dozoru, účast při kontrole, podávání informací kontrolnímu orgánu.
  • Poradenská činnost v oblasti požární ochrany.
  • Stanovení potřebného počtu prostředků PO na pracovištích společnosti ve smyslu § 5 zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tam kde není stanoveno projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením stavby).
  • Kontrola provádění revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení a dalších technických zařízení v oblasti PO.