Nabídka služeb v ochraně životního prostředí

Nabídka služeb v ochraně životního prostředí

 • Chemické látky a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
  Prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
  Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
  Ochrana vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
  Ochrana ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
  Nakládání s obaly dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
 • Zpracování ekologického auditu, včetně vyhodnocení stavu plnění právních požadavků – na klíč.
 • Zpracování dokumentace v oblasti ochrany životního prostředí, včetně zajištění její pravidelné aktualizace – zpracování interních předpisů a pravidel – např. nakládání s odpady, pravidla pro práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, havarijní a povodňové plány aj.
 • Legislativní servis v oblasti EMS.
 • Poradenství a konzultační činnost při zavádění systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005, hodnocení environmentálních aspektů, registry požadavků.

Školení zaměstnanců v oblasti EMS.

Zprostředkovatelská činnost v oblasti vodního hospodářství:

 • Vypracování provozních řádů vodních děl dle vyhl. Č. 216/2011 Sb., v platném znění, 
  • vypracování manipulačních řádů vodních děl dle vyhlášky č. 216/2011 Sb.,
  • zpracování žádostí pro provozování vodohospodářských děl, včetně schválení na správních orgánech,
  • povolení k nakládání s vodami dle zákona 254/2001 Sb., v platném znění (odběru podzemních vod, odběru povrchových vod, vypouštění odpadních vod)
  • vypracování plánů opatření pro případ havárie (havarijní plán – vyhl. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • další dokumentace dle požadavku zákazníka – např. Protipovodňové plány.