Již od roku 1993 vám pomáháme a chráníme vás.
JCA s.r.o.
Již od roku 1993 vám pomáháme a chráníme vás.
Mimo Českou republiku působíme také na Slovensku, v Maďarsku a v Dánsku.
JCA s.r.o.
Mimo Českou republiku působíme také na Slovensku, v Maďarsku a v Dánsku.
350+ aktivních klientů

Více než 350 aktivních klientů
iso 9001 systém kvality

Systém kvality ISO 9001
40+ kmenových pracovníků

Více než 40 kmenových pracovníků
20 mil. speciální pojištění

20 mil. speciální pojištění

Něco málo o společnosti JCA s.r.o.

Něco málo o nás..

Česká firma JCA byla založena v roce 1993 a jako společnost s ručením omezeným, registrována dne 07.04.1994.

Díky materiálně-technickému zázemí a dlouholetým zkušenostem našich zaměstnanců jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich obchodních partnerů v celém spektru poskytovaných služeb.

Za dobu svého působení jsme již prováděli služby v oblasti BOZP a PO pro řadu významných firem na území celé České republiky. V současné době naše společnost zajišťuje služby v oblasti BOZP a PO pro více než 100 firem po celé České Republice. Reference společnosti jsou dostupné na stránkách www.jca-bezpecnost.cz

Pro účinné řízení firmy a poskytování služeb disponujeme potřebnými softwarovými nástroji a programovým vybavením, na zakázku jsme schopni zajistit i zprostředkování dalších činností či produktů.

Tradice, kvalita služeb a snaha maximálně uspokojit zákazníka. Takto lze zhodnotit činnost společnosti, která v roce 2018 oslavila své pětadvacáté výročí od založení. Za tuto dobu se dostala společnost do povědomí mnoha významných firem, známých na celémúzemí České republiky.

Rozsah našich služeb v oblasti předmětu podnikání je omezen pouze požadavky obchodních partnerů, jelikož společnost je schopna kreativně přizpůsobit poskytované služby dle specifických nároků toho kterého zákazníka.

Naše společnost je pravidelně certifikována na systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001 v oboru bezpečnostně technické služby v oblasti bezpečnosti práce a technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany.

Osvědčení a certifikáty

Osvědčení a certifikáty

Společnost JCA s.r.o. disponuje všemi osvědčeními a certifikáty potřebnými k výkonu všech služeb společnosti včetně certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 9001:2008. Případným zájemcům o naše nabízené služby potřebné osvědčení a certifikáty osobně při jednání předložíme.

Naše osvědčení

 • JCA s.r.o. – ČSN EN ISO 9001
 • OZO pro prevenci rizik
 • OZO v PO
 • Koordinátor BOZP
 • Auditor SM BOZP
 • Auditor, manažer SM OŽP
 • Školení pro provádění kontrol a školení výrobků SNAHA Jaroměř
 • TDI

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

 • Vypracování, přepracování, údržba povinné dokumentace BOZP.
 • Identifikace a vyhodnocení rizik práce dle Zákoníku práce v platném znění (dále jen „ZP“).
 • Stanovení bezpečnostních opatření.
 • Šetření, evidence, hlášení pracovních úrazů.
 • Kontroly pracovišť, strojů, zařízení z hlediska BOZP.
 • Provádění ročních prověrek BOZP dle ZP.
 • Zastupování klientů při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP.
 • Zpracování firemní směrnice pro poskytování OOPP na základě zhodnocení rizik.
 • Zpracování traumatologického plánu.
 • Zpracování registru legislativních požadavků a jeho údržba.
 • Zpracování systému školení ve firmě v odvětvích:
  • vypracování osnov školení o BOZP,
  • školení vedoucích zaměstnanců o BOZP,
  • školení zaměstnanců o BOZP – dle potřeb klienta,
  • školení zaměstnanců – řidičů používajících ke služebním účelům soukromá i služební vozidla,
  • zajištění odborných školení.
   Např. obsluha motorové pily, lešenáři, jeřábníci, vazači, elektrikáři – vyhl. č. 50/78 Sb., strojníci stavebních strojů, obsluha motorových vozíků, svářeči atd.

Poskytované služby v oblasti PO

Poskytované služby v oblasti PO

 • Provádění začleňování činností právnických a podnikajících fyzických osob do kategorií (dle míry požárního nebezpečí) ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzn. začlenění činností do skupin činností – bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím, z provedeného začlenění plynou další povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob).
 • Stanovení návrhu organizace zabezpečení PO u právnických a podnikajících fyzických osob (tzn. zpracování vnitřního organizačního předpisu pro řízení PO).
 • Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace požární ochrany dle §§ 27 až 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. – vzhledem ke zjištěným kategoriím činností (tzn. dokumentaci požární ochrany zpracovává pouze odborně způsobilá osoba nebo technik s osvědčením, rozsah je stanoven legislativními předpisy a zpracovaným předpisem pro stanovení organizace zabezpečení PO).
 • Zpracování tématických plánů a časových rozvrhů školení a příprav ve vztahu k PO ve smyslu §§ 23 – 26 vyhl. č. 246/2001 Sb. a v návaznosti na povinnosti právnických osob ve smyslu § 16 zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro školení vedoucích zaměstnanců, školení zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek apod.)
 • Provádění školení a příprav ve vztahu k PO (odborně způsobilá osoba nebo technik PO – musí provádět školení vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, preventistů PO).
 • Provádění preventivních požárních prohlídek (kontrol stavu PO) na pracovištích právnických a podnikajících fyzických osob (u činností s vysokým požárním nebezpečím nejméně 1x za 3 měsíce, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně 1x za 6 měsíců, u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně 1x za 12 měsíců) včetně vedení požární knihy.
 • Asistence při kontrolách státního požárního dozoru, účast při kontrole, podávání informací kontrolnímu orgánu.
 • Poradenská činnost v oblasti požární ochrany.
 • Stanovení potřebného počtu prostředků PO na pracovištích společnosti ve smyslu § 5 zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tam kde není stanoveno projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením stavby).
 • Kontrola provádění revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení a dalších technických zařízení v oblasti PO.

Nabídka služeb v ochraně životního prostředí

Nabídka služeb v ochraně životního prostředí

 • Chemické látky a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
  Prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
  Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
  Ochrana vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
  Ochrana ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
  Nakládání s obaly dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
 • Zpracování ekologického auditu, včetně vyhodnocení stavu plnění právních požadavků – na klíč.
 • Zpracování dokumentace v oblasti ochrany životního prostředí, včetně zajištění její pravidelné aktualizace – zpracování interních předpisů a pravidel – např. nakládání s odpady, pravidla pro práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, havarijní a povodňové plány aj.
 • Legislativní servis v oblasti EMS.
 • Poradenství a konzultační činnost při zavádění systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005, hodnocení environmentálních aspektů, registry požadavků.

Školení zaměstnanců v oblasti EMS.

Zprostředkovatelská činnost v oblasti vodního hospodářství:

 • Vypracování provozních řádů vodních děl dle vyhl. Č. 216/2011 Sb., v platném znění, 
  • vypracování manipulačních řádů vodních děl dle vyhlášky č. 216/2011 Sb.,
  • zpracování žádostí pro provozování vodohospodářských děl, včetně schválení na správních orgánech,
  • povolení k nakládání s vodami dle zákona 254/2001 Sb., v platném znění (odběru podzemních vod, odběru povrchových vod, vypouštění odpadních vod)
  • vypracování plánů opatření pro případ havárie (havarijní plán – vyhl. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • další dokumentace dle požadavku zákazníka – např. Protipovodňové plány.

Zajištění čínnosti koordinátora BOZP na staveništi

Zajištění čínnosti koordinátora BOZP na staveništi

Od 1. ledna 2007 vešel v účinnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Cílem nového zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Podle údajů Českého statistického úřadu došlo v roce 2005 k 82 042 pracovním úrazům. Z toho 137 jich bylo smrtelných. Jeden smrtelný pracovní úraz stojí společnost přibližně 8 mil. Kč. Celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují ročně okolo 25 mld. Kč.

Jednou z cest, jak minimalizovat počet pracovních úrazů, je zavedení institutu koordinátora BOZP na staveništích. Praxe v zahraničí jednoznačně dokazuje, že existence koordinátora vede ke snižování úrazovosti v oblasti stavebnictví a záchraně ohrožených lidských životů. V těch zemích EU, kde funkce koordinátora existuje, se počet smrtelných pracovních úrazů snížil o více než 25 %.

Koordinátorem BOZP je kvalifikovaná osoba, kterou určil zadavatel stavby (stavebník – investor). Jeho úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby. Povinnost určit koordinátora má zadavatel v případě, že na staveništi budou současně pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Nabídka na zajištění činností koordinátora při přípravě a realizaci projektu:
Institut koordinátora je stanoven zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podrobnosti jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb. – v platném znění, přičemž koordinátor musí být jmenován již v rámci přípravy stavby (§ 152 zákona 183/2006 Sb., Stavebního zákona v pl. znění).

Rozsah činnosti koordinátora na stavbě, zejména:
a) po dohodě s investorem (zadavatelem stavby) zajistí ohlášení stavby ve smyslu NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 4 – a zpracování Plánu BOZP,

b)
pro investora (zadavatele stavby) zajistí vypracování sazebníku pokut za nedodržování BOZP, PO a OŽP na stavbě,

c)
provádění pravidelných kontrol zaměřených na BOZP, PO a OŽP na stavbě, které mohou být v rámci běžných kontrolních dnů stavby,

d)
namátkové kontroly (dechové zkoušky) na přítomnost alkoholu u osob vyskytujících se v prostoru staveniště,

e)
kontrola požární ochrany na stavbě (dodržování platné legislativy, která vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; dále pak plnění povinností dle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.),

f)
kontrola plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí na stavbě (chemické látky,
odpady, ochrana vod a ovzduší apod.).

Systém kvality

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Zavedení systému managementu kvality znamená neustále zlepšovat, dokumentovat, udržovat a rozšiřovat firemní procesy a pochopit zákaznický princip, který klade důraz na spokojenost zákazníka. Zavedení tohoto systému vede ke zvýšení firemního image, zviditelnění společnosti mezi konkurenty, větší možnosti při získávání státních a objemnějších zakázek, lepší přístup k úvěrům a v neposlední řadě i snazší a rychlejší přizpůsobení firmy a na měnící se požadavky zákazníků. 
Přínosy spojené s vytvořením systému kvality:
 • zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace, 
 • snížení firemních nákladů na administrativu a výrobu, 
 • rozdělení pravomocí a odpovědností, 
 • systém, který je udržován a zlepšován tak, aby napomáhal řízení rozvoje organizace, 
 • snížení a řízení neshodných produktů, 
 • větší produktivita a prosperita firmy.

Environmentální systém managementu dle ČSN EN ISO 14001

Environmentální systém managementu představuje takový způsob řízení organizace, kdy organizace sice ovlivňuje životní prostředí svou podnikatelskou činností, ale zároveň respektuje vlivy životního prostředí na organizaci samotnou.

 

Přínosy pro Vás:
 • větší efektivita a funkčnost podnikání 
 • snížení negativních dopadů na životní prostředí 
 • výraznější možnosti komunikace 
 • získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti 
 • zvýšení konkurenceschopnosti organizace na trhu 
 • výraznější možnosti úspěchu ve výběrových řízeních 
 • pozitivní image organizace ve vztahu k životnímu prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle OHSAS 18001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci spočívá v identifikaci a kategorizaci rizik, následném školení zaměstnanců, zpracování základních směrnic, v případě potřeby i místních bezpečnostních předpisů. Následují kontroly a prověrky.

Přínosy pro Vás:
 • dodržování zákonných požadavků
 • pozitivní image organizace 
 • získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti organizace na trhu 

Technický dozor investora – TDI

Technický dozor investora - TDI

Činnost TDI/TDS

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby.
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem.

Organizace

 • Kontrolních dnů stavby. V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby.
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele – kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou Projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo.
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména, pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby.
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele.
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního / vodohospodářského / povolení při Stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem.
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů.
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem.
 • Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby.
 • Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti.
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SoD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby.
 • Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi.
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby.
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Organizace přejímacího řízení.
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle.
 • Stanovení postupů v souladu s uzavřenou SoD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků.
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech.

Elektrorevize

Nabídka služeb v oblasti elektrorevizí dle §9 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Provádíme komplexní prohlídkou, kontrolou a revizi veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti, na zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného proudu. 

 • Revize elektroinstalací (vestavěné rozvaděče, stavební rozvaděče, elektro rozvody
  apod.)
 • Revize k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody)
 • Revize strojů (frézy, soustruhy, stojanové vrtačky, pily, kompresory, lisy, apod.)
 • Revize ručního nářadí ( vrtačky, hoblíky, brusky, čerpadla, pily, apod.)
 • Revize elektrických spotřebičů třídy E pro administrativní činnosti. (tiskárny, PC, apod.)
 • Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů dle ČSN. EN 60079-17

Poradenská činnost v oblasti ADR

Poradenská činnost v oblasti ADR

Nabízíme odborné služby dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí s účinností v České republice od 1.ledna 1993. Poradenctví ADR představuje zhodnocení rizik spojený se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací, uložením, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavků na bezpečnostní poradce.

Služby:

 • Poradenská činnost
 • Odborná konzultace
 • Vstupní a periodické školení ADR
 • Další služby dle požadavku klienta

Stavební činnosti

Stavební činnosti

 • Železobetonářské práce
 • Vodovodní přípojky
 • Kanalizace
 • Kabelové přípojky

Akce Constellium - železobetonářské práce

Kontakty

Kontakty

JCA s.r.o.
Čsl. armády 2113/58 
434 01 Most

IČO: 602 814 56

Martin Šára
majitel společnosti

+420 605 266 288
msara@jca-most.cz

David Hampejs
řízení stavebních zakázek

+420 733 710 696
hampejs@jca-most.cz

Sekretariát a dispečink
společnosti

+420 733 571 938
jca@jca-most.cz

Pracovní doba
pondělí – pátek
7:00 – 15:30

Reference